Hu Ma San image
*Images are for representation purpose only. Actual product may vary.

Hu Ma San #2134M

Pin Ying Name: Hu Ma San

English Name: Sesame Seed Decoction

Chinese Name: 胡麻散

Herbs & Actions
Pharmaceutical Latin Pin Yin Dosage Actions
Sesami Semen Hu Ma Ren 14.29g

Polygonum Multiforum He Shou Wu 9.53g

Sophora Radix Ku SHen Gen 9.53g

Schizonepeta Jing Jie 7.14g

Siler Radix Fang Feng 7.14g

Clematis Radix Wei Ling Xian 7.14g

Acorus Rhizoma Shi Chang Pu 7.14g

Chysanthemum Flos Ju Hua 7.14g

Tribulus Fructus Bai Ji Li 7.14g

Arctium Fructus Niu Bang Zi 7.14g

Vitex Frutus Man Jing Zi

Glycyrrhiza Radix Gan Cao

Formula Actions
  • Clear skin problems caused by Wind-Heat
Syndromes
Clinical Manifestations
Treats
  • Skin rashes from infectious factors
Contraindications