He Shou Wu Wan
*Images are for representation purpose only. Actual product may vary.

He Shou Wu Wan #2390

Pin Ying Name: He Shou Wu Wan

English Name: Polygonum Decoction

Chinese Name: 何首烏丸

Herbs & Actions
Pharmaceutical Latin Pin Yin Dosage
Polygonum Multiflorum He Shou Wu 41.10g
Siegesbeckia Herba Xi Xian Cao 8.60g
Cuscuta Semen Tu Si Zi 8.60g
Rosa Laevigata Jin Ying Zi 7.50g
Morus Fructus Sang Shen 7.50g
Eclipta Herba Han Lian Cao 5.00g
Ligusticum Fructus Nyu Zhen Zi 4.00g
Morus Flium Sang Ye 4.00g
Psoralea Semen Bu Gu Zhi 4.00g
Achranthes Radix Huai Niu Xi 4.00g
Rehmannia Radix Shu Di Huang 2.00g
Lonicera Flos Jin Yin Hua 2.00g
Sesami Semen Hei Zi Ma 1.70g
Formula Actions
  • Replenishes Blood for Kidneyes and Liver
Treats
  • Poor eyesight
  • Blurred vision
  • Dizziness
  • Vertigo
  • Light-headedness
  • High ear ringing
  • Memory loss
  • Weak legs and knees
  • Lower back pain