Herbal Powder

MediTCM is a product that Bio Essence Herbal Essentials has formulated and manufactured. We have time-tested ancient herbal formulas or our signature formulas addressing today's everyday health challenges.

Bei Mu (Chuan)
Dan Nan Xing
Ren Shen
Chan Tui
San Qi
Ban Xia
Xi Yang Shen
Bei Mu (Zhe)
Gui Ban
Xue Jie
Tian Ma
Lu Jiao Jiao
Dang Gui
Bie Jia
Chi Fu Ling
Ling Zhi (Red)