Herbal Powder

MediTCM is a product that Bio Essence Herbal Essentials has formulated and manufactured. We have time-tested ancient herbal formulas or our signature formulas addressing today's everyday health challenges.

Bai Zhi
Bai Zhu (Chao)
Bai Zi Ren
Ban Bian Lian
Ban Lan Gen
Ban Xia
Ban Zhi Lian
Bei Mu (Chuan)
Bei Mu (Zhe)
Bi Ba
Bi Xie
Bian Bo
Bian Xu
Bie Jia
Bing Lang
Bo He