Herbal Powder

MediTCM is a product that Bio Essence Herbal Essentials has formulated and manufactured. We have time-tested ancient herbal formulas or our signature formulas addressing today's everyday health challenges.

Bei Mu (Chuan)
Ren Shen
San Qi
Xi Yang Shen
Gui Ban
Xue Jie
Tian Ma
Lu Jiao Jiao
Dan Nan Xing
Ling Zhi (Red)
Cao Wu
Suan Zao Ren
Zhu Ling
E Jiao
Tong Cao
Huang Lian