Herbal Powder

MediTCM is a product that Bio Essence Herbal Essentials has formulated and manufactured. We have time-tested ancient herbal formulas or our signature formulas addressing today's everyday health challenges.

Ji Xue Teng
Ai Ye
Bai Bu
Bai Hua She She Cao
Bai Ji Li
Bai Jiang Cao
Bai Jie Zi
Bai Mao Gen
Bai Qian
Bai Shao Yao
Bai Tou Weng
Ban Lan Gen
Bi Xie
Bian Xu
Bing Lang
Bo He